IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Bajas Brabei
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 9 November 2018
Pages: 212
PDF File Size: 3.15 Mb
ePub File Size: 5.7 Mb
ISBN: 742-2-23830-247-6
Downloads: 15915
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brazshura

Arimin bu fikirrerinin icrasr bu grin Azaricaycan Respublikastntn dunya sistemine inteqrasiya etdiyi bir zamanda daha qiymefliva aktualdtr. Kombinatda yeni mijasir sexler tikilir’ xarici texnoloii lr”j”ni’qirt qur,”gdrnlrr’ Netiiada direkor olduuu kombinat har iki ilin naticelerine gairo- sistem i.

Biz fexrle deyirik ki’ Madat m tenizmlenmesi hemiga yadda qalan unudulmaz muellimimizdir. He9 da tasadufi tenzimlenmesu ki, onun tedqiqatlan nainki nazari, eyni zamanda praktiki ehemiyyet kesb edir vs istehsaltn inkigafrna bilavasite musbot tasir edir.

Bununla beraber, Azarbaycanda nagr olunmuq bir stra iqtisadi odabiyyattn elmi redaktasi da ona mexsusdur: Aqil Oliyev iqtisadi inkigaf ila ahalinin gelirleri arasrndakt elaqalori tahlil edarek, elmi ve amali ahamiyyat kasb edan digar noticaler alda etmigdir ki, bunlardan da mtiasir dovrde sosial sahalarin inkigafr, istehlakrn artrnlmasr, onun struklurunun takmillegdirilmesi ila ballt mesdelerin helli prosesinde istifada edile bilar.

Ug monoqrafiya, Ug kitabga, iki dars vesaiti, goxsayh tedris-metodiki vesaitlerin, 6lkeda ve xaricde gap olunmug ya yaxtn vovlet maqalenin muellifidir. Axundov “Xalq tosarrrjfattntn planlagdtnlmast, fakijltesinin dekant vazifasinda gahfmtsdrr cr illei ezinde rimumiqtisad fakrilteleri tizrasiyasi iqtisad kafedrastntn mttdirivazifasini icra etmigdir.

O hala ci illardan baglayaraq respublikada ictimai elmlerin, osasan Azerbaycan tarixgunashornln, iqtisad elminin inkigaf etdirilmesina xrisusi ahamiyyet verir, bu sahanin respublika hududlarrndan kanarda da tanlnmast sahesinde alinden gelani asirgemirdi.

Bu yaradrcr elmi mlihitda britlin dlinyada haqli olaraq boyok nlifuza malik tenzi,lenmesi gorkemli iqtisaogr atimieile gaxsen tanrglrq Z. Bu ntifuz ona alim istedadl, elm yolu ile gedenlera temonnaslz komeyi, mubahiseli mesalalerda prinsipial movqe tutmasl qazandtrmtgdt.

Alimin tedqiqailarrnda istehsalda istifade olunan suyun maya dayarinin agagr salrnmasr, bu saheda teserrtifat mexanizminin tekmillegmesi, su ehtiyatlannrn regionlar va saheler tizre optimal paylanmasr ile elaqadar su tesarrufatrtikintilerinin semerali variantlarla hayata kegirilmesine aid problemlerin elmi cehetden esaslandrnlmrg helli 6z genig eksini tapmrgdrr.

Adrgozelov iqtisad elminin bir srra diger problemleri ile da ma9!

Azerbaycan Dovlet Iqtisad Universiteti | Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi –

Babayevin hemsedrliyi ila bijtrin ali mekteblarin tolebalari terafindan istifado olunan respublikamrzda yegana,lqtisadi nozeriyya” darsliyi hazrrlanmrg ve gap olunmugdur. Axundov “Azerdovlatkandtaserrtiiatrtexnika” Respublika Birliyina i9o gdndarilmig, ci illerda iqtisadiyyyatin birlikdo bag miihendisva goba mudiri vazifalorindaqahgmtgdtr’ ‘ iqtisadiyyahin illarde Azarbaycan SSR Dovlet Plan Komitesinin Elmi- Tadqiqat iqtisadiyyat institutunda bag iqtisadqr, baq muhandis-iqtisadql va bag elmi iggi vezifelerinda iglamigdir.

  EL DECALOGO DEL ABOGADO PDF

Ona ci ilda iqtisad elmleri namizedi, ci ilde iqtisad elmlari doktoru alimlik derecesi, ci ilde ise professor elmi adt verilmigdir.

Adrgozelov su teminatrnrn yaxgrlagdrrrlmasr iigtin respublikada su anbarlarr tikmakle gay axrnlarrnrn tanzimlenmesinin samereli variantlannr, senayede ddvravi va takrar su tachizatr sisteminin tetbiq edilmesinin iqtisadi effektivliyiniva istehsahn su tutumlusunun azalmasrna tesir g6staren diger aktual problemler sahesinde tedqiqatlar aparmrgdrr.

Onun bir srra asarleri Moskvada, Sankt Peterburqda va digar xarici olkalarde qap. Mahz bu istiqametde respublikamrzda ilkin otuiaq aparoror tadqiqatlar A. O, tedqiqatlarrnda inandrncr iqtisadiyyatim stibut “Aiiai ti, respublikanrn kond tosorrrifattnrn strukturu tekmillegdirilmalidir, onun.

Alayev yeniden Azerbaycan Tenzimlenmessi va Kimya institutunda Qalt9tr. Aqil Oliyevin elmi yaradrcrhgrnda Azarbaycan regionlannrn sosialiqtisadi inkigaf problemleri da daim diqqat markazinda olmugdur. Bir gox beynelxalq, Umumittifaq ve respublika konfranslanntn togkilatgrs ve igtirakgrsr olmasl, respublikanln ali moktablorinde uzun muddet mtihazirelor oxumasl da M.

O, ci ilde miivaffeqiyyetle imtahan verib, Azerlcaycan Dovlet Universitetinin iqtisad faktiltesine daxil olmug ve cu ilde oranr ferqlenme diplomu ila bitirmigdir.

Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi

Olbatta, yuxarrda gostarilen qrsa bir materialla A. Onun elmi iglerinde, derc edilmig maqalelerinda ci illerdo Azerlcaycan iqtisadiyyatlnln miixtelif aspektlari hortarafli tahlil edilir’ Akademik ci illarda respublika senayesinin ve Umumiyyatle, olka iqtisadiyyatlnln strukturunda ba9 veren pozitiv deyigiklikleri darindan ve esaslandtnlmtg gakilde todqiq edarek i.

Allahverdiyev tadqiqatlan ila oz dovrunil xeyli oaba;la-;;jrr. Adrgozalovun cr ilda Azarnegr terofindan gap etdirdiyi diger eseri “Sudan istifadenin sosial-iqtisadi samereliliyi problemlorine hesr olunmugdur.

Iqtisadiyyatın tenzimlenmesi by Nargiz Nabiyeva on Prezi Next

Vergiler Nazirriyinin koilegiyisrnrn tizvudrrr. Doktorluq iginin mtldafiesini baga gatdrrmaq ugrin Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasrnrn o zamank prezidenti akademik y. MDB mekanmda ilk dafe olaraq Azerbaycanda torpaq xiisusi mtilkiyyete verilmig, aqrar sektorda radikal islahatlar aparrlmrgdr.

MUellim, alim, todqiqatgt yaratdtot fundamental asarlerinde, teleba ve yetirmalerinin qelbinde yagaytr. Mriellifin bu probleme hosr etmig oldu0u “Kolxozlarda tasarftifat hesabtntn totbiq edilmasi va maddi maraq prinsipinin bezi meselelari, adh digar kitabtnda lse problemin elmi toreflari etrafh agtqlanmrg, respublikanrn bir srra rayonlannda istehsalat vahidlarindo daxili tesarrufat hesabrnrn tetbiqi sayesinde olde edilon neticoleri Umumilegdirilerek elmi vo praktiki ehemiyyotli qanunauygunluqlar m0eyyenlagdirilmigdir.

K’Olesgerov digor muolliflarla birlikda yerine yetirmig oldugu elmi-tadqiqat iglarinin noticolorini dan. Samedzade,iqtisadi mtisteqillik biza nedan otrir lazrmdrr? Agayeva respublika elmi ictimaiyyetinin dorin hormet ve nttfuzunu qazanmrgdrr. Oli Nuriyev ci illerde Azerbaycan EA iqtisadiyyat lnstitutunda Rayaset heyatinin qeran ile Naxgrvan Elm Merkazinin tegkilatgrlanndan biri kimi Naxgrvan geherina gondarilmig va orada ci iledek iqtisadiyyat gdbesine, hem de ci ilden baglayaraq ictimai esaslarla tarix-axeologiya gobasine rahberlik etmig, UiET-in Azerbaycan filiahnda elmi hisse uzra direktor muavini vazifesinde iglemigdir ci ilden Azerbaycan EA iqtisadiyyat institutunda.

  DIAGNOSIS BANDING RHINITIS ALERGI PDF

Ajayeva tejqrqatgrtrq foaliyyati ile pedaqoji va ictimaj faatiyyotj tizvi siretda a”f”-f”i,otr”n alimdir.

Bu saha ila baqli-6,onoqrziiyu r”. Olisohbet Sumbatzade oz meruza ve glxqlan ila dunyanln mtixtalif 6lkalarinda kegirilan beynelxalq konfranslarda respublikamlzt, onun ictimaiyyotgiinasltq elmini leyaqatle tomsil etmig, xalqtmtza bag ucahqr getirmigdir. Rumyantsevin elmi redaktorluou ile negr olunmug iki cildlik “Siyasi iqtisad,’ dersliyinin her biri v. Bunu xususi vurlulamaq lazlmdtr ki, M M’Allahverdiyevin bilavasita iqtii”ki,” rahberliyi alttnda yerine yetirilon elmi tadqiqatlann ioyuk Jf. Manim gergin iglamemeye m-enavi haqqrm yoxdur”.

O, qoti amin idi ki, respublikanrn orta ittifaq saviyyosindan geri qalmasr prosesini dayandrrmaq UgUn iqtisadiyyatr inkigal etdirmeyin yeni strategiyast lazrmdrr, ahalinin dinamikastnrn tenzumlenmesi variantlarrnda senayenin, btitovfuikde milli galirin artrm siirati iqtisdiyyatin muddot ittifaq tizre ve daha qox inkigaf etmig muttefiq respublikalar tlzro mllvafiq gostericilerdan yuksek olmalrdrr.

Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi

Lakin xalormrzrn zongin iqtisadi fikir tarixine aid bezi maqaleler istisna olmaqla. Mirellifin esederinde ASK-nrn sferalannrn balanslagdrfllmasr, proporsional inkigafl va tekrar istehsal prosesinin fazalarr meselelerine xususi fikir verilsrek qeyd olunur ki, bu nisbetlerin pozulmast istehsa[n samereliliyini aga!

Artrq ci ilda Z Somadzada 62 dlplom lelnln i,”t. Veliyev bir gox beynelxalq simpoziumlarda, lttifaq elmi konfranslarrnda, elmi forumlarda iqtisadi nezeri ve praktik problemlor tlzre meruzeler va gtxtglar etmigdir. Aqil oliyev heyat seviyyesi, istehrak, sosiir sahererin iqtisadiyyatr problemlerine dair sanbalh elmi aragdrrmalan, kitablan ile taninan, uzun iller respublikamrzrn ali tehsir sisteminda mahsuldar iqtisadiyyarin LJiyyet gosteren gorkemli iqtisadgr alimlerdendir.

Ohmed Mahmudov samereli aqrar siyasetin heyata kegirilmesini Tenzimlenkesi effektliyinin yuksaldilmesi, onun senaye asaslannda qurulmasr, istehsal vasitelerinin va ig quwasinin keyfiyyotca koklu suretda deyigilmasi, yeni pega va ixtisaslann yaranmas ila qargrhqh alaqeda tedqiq edir. Allahverdivevin ve diserlerinin tecrubasi qiymatli – ola bilar. Nadirov ci illerde oz tadqtqa aflnt daha da darinlegdirmig ve cr ilda nogr etdirdiyi,azarbaycanda senayenin semarali,yerlagdirilmesinin iqtisadi problemlari, aih boyitk hecmli monoqrafiyasrnda Bakr, Elm,15,9 9.

Allahverdiyev an mahsuldar alimlerden biri sayrllr.